Open post

Χανιά: «Ανασχηματισμός» Αντιδημάρχων – Αναδιανομή αρμοδιοτήτων

Χανιά: «Ανασχηματισμός» Αντιδημάρχων – Αναδιανομή αρμοδιοτήτων

Το ανασχηματισμό σε επίπεδο προσώπων αλλά και τις αλλαγές σε αρμοδιότητες, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

1. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Βλαχάκη Μιχαήλ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ιδίως:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Μισθοδοσίας, Τμήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων κ.λ.π..

ii. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ. ε, στ και ζ του Ν.3852/10, ΦΕΚ Α 87/7.6.2010, άρθρο 22 του Β.Δ.15-6-1959 (ΦΕΚ Α 114/1959), (ΕΛΣ Τμ. VII 175/2007), τις επιταγές που εκδίδει ο Δήμος Χανίων καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

iii. Να υπογράφει τις άδειες καταλήψεων κοινόχρηστων χώρων καθώς και τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας της.

β. Την υπογραφή όλων των εγγράφων και συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων καθώς και των λοιπών οικονομικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος Χανίων, πλην όσων εκδίδονται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων οι οποίες δεν του έχουν ανατεθεί από τον Δήμαρχο Χανίων.

γ. Την υλοποίηση, λειτουργία και εποπτεία του όλου συστήματος διαχείρισης δεσποζόντων και αδέσποτων ζώων και της εύρυθμης λειτουργίας του Δημοτικού Κτηνιατρείου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

δ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Σούδας.
-Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.
-Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.
-Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τη Δημοτική Ενότητα Σούδας.
-Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ε. Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Σούδας και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

στ. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

ζ. Την αναπλήρωση της Αντιδημάρχου Σαρικάκη – Αποστολάκη Γεωργίας όσον αφορά στην αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

2. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Ξανθουδάκη Γεώργιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και των τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και αναλυτικά του Τμήματος Μελετών, του Τμήματος Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας, καθώς και του Τμήματος Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού.

γ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

δ. Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου Φιωτάκη Σταύρου όσον αφορά στην αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

3. Μεταβιβάζουμε στην Αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Αλιφιεράκη Ελευθερία, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας.

β. Το συντονισμό και παρακολούθηση όλων των δράσεων εθελοντισμού που υλοποιεί ο Δήμος Χανίων και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

γ. Την εκπροσώπηση του Δήμου στο Δ.Σ. του Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ».

δ. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

ε. Την έκδοση και υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων σε βάρος των πιστώσεων που θα προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα από αναμόρφωσή του και έχουν διατεθεί-ψηφιστεί με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Όσον αφορά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της, από τον Αντιδήμαρχο Βλαχάκη Μιχαήλ.

στ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων και πλην των οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

ζ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου.
-Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.
-Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.
-Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τη Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου.
-Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

η. Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

θ. Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου Κονταξάκη Ευτυχίου όσον αφορά στην αρμοδιότητα έκδοσης αδειών γάμου και τέλεσης πολιτικών γάμων.

4. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Φραγγεδάκη Γεώργιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

β. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην των οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες απαραίτητων διοικητικών και συμβολαιογραφικών εγγράφων που σχετίζονται με προσκυρούμενα και ρυμοτομούμενα τμήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

γ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Θερίσσου.
-Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.
-Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.
-Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τη Δημοτική Ενότητα Θερίσσου.
-Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

δ. Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Θερίσσου και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ε. Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου Βλαχάκη Μιχαήλ όσον αφορά στην αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

5. Μεταβιβάζουμε στην Αντιδήμαρχο και Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας Περράκη Βαρβάρα, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Γραφείου Πολιτισμού και Μουσικής Παιδείας-Φιλαρμονικής, του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και ειδικότερα όλες τις αρμοδιότητες του γραφείου δια βίου μάθησης όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 16 του Ο.Ε.Υ (ΦΕΚ 2212/τ.Β’/12-12-2011) πλην του Γραφείου Παιδείας και Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών του ανωτέρω τμήματος.

γ. Του Τμήματος Βιβλιοθηκών της ανωτέρω Διεύθυνσης.

δ. Την αναπλήρωση του Δημάρχου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

ε. Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου Μαράκη Ιωάννη όσον αφορά στην αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

στ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην των οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στα πλαίσια των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

6. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Κονταξάκη Ευτύχιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, εξαιρουμένων των θεμάτων του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

β. Την έκδοση αδειών γάμου και την τέλεση πολιτικών γάμων.

γ. Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών καθώς και των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τη Δημοτική Ενότητα Χανίων.

δ. Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Χανίων και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ε. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

στ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην των οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στα πλαίσια των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

ζ. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Κοινότητα Χανίων και την συνεργασία με το Πρόεδρο και τους εκπροσώπους της Τοπικής Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της ανωτέρω Κοινότητας.

7. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Μαράκη Ιωάννη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης πλην της υλοποίησης, λειτουργίας και εποπτείας του όλου συστήματος διαχείρισης δεσποζόντων και αδέσποτων ζώων και της εύρυθμης λειτουργίας του Δημοτικού Κτηνιατρείου.

γ. Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

δ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών.
-Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.
-Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.
-Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τη Δημοτική Ενότητα Κεραμειών.
-Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ε. Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κεραμειών και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

στ. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του τομέα αθλητισμού του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού πλην του Γραφείου Πολιτισμού και Μουσικής Παιδείας – Φιλαρμονικής.

ζ. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

η. Την αναπλήρωση της Αντιδημάρχου Αλιφιεράκη Ελευθερίας όσον αφορά στην αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

8. Μεταβιβάζουμε στην Αντιδήμαρχο και Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας Σαρικάκη Αποστολάκη Γεωργία, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας.

β. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου
-Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.
-Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.
-Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τη Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου.
-Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

γ. Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ. Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χανίων.

ε. Την αναπλήρωση της Αντιδημάρχου Περράκη Βαρβάρας όσον αφορά στην αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

στ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

9. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κουκλάκη ΓεώργιοΦιωτάκη Σταύρο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
β. Το συντονισμό και παρακολούθηση όλων των δράσεων εθελοντισμού που υλοποιεί ο Δήμος Χανίων και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.Την παρακολούθηση και συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Γραφείου Παιδείας και υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών του τμήματος Παιδείας και Δία Βίου Μάθησης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού όπως αυτό ορίζεται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χανίων.

β. Την εκπροσώπηση του Δήμου Χανίων στη σχολική εφορία του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου – Λυκείου Κρήτης.

γ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας
-Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.
-Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.
-Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τη Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας.
-Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

δ. Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ε. Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου Φραγγεδάκη Γεωργίου όσον αφορά στην αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

γγστ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων καιπλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.
10. δ. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βλαχάκη Μιχαήλ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες: α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ιδίως: i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Μισθοδοσίας, Τμήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων κ.λπ..ii. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ. ε, στ και ζ του Ν.3852/10, ΦΕΚ Α 87/7.6.2010, άρθρο 22 του Β.Δ.15-6-1959 (ΦΕΚ Α 114/1959), (ΕΛΣ Τμ. VII 175/2007), τις επιταγές που εκδίδει ο Δήμος Χανίων καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.iii. Να υπογράφει τις άδειες καταλήψεων κοινόχρηστων χώρων καθώς και τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας της. β. Την υπογραφή όλων των εγγράφων και συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων καθώς και των λοιπών οικονομικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος Χανίων, πλην όσων εκδίδονται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων οι οποίες δεν έχουν ανατεθεί από τον Δήμαρχο Χανίων.. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ξανθουδάκη Γεώργιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων καθώς και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού.γ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων καιπλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.γδ. Την παρακολούθηση και συντονισμό του Γραφείου Παιδείας και Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και ειδικότερα κατά την παρ 1[2] εδάφιο α, β και γεδάφιo (α ) του άρθρου 16…όπως αυτά ορίζονται στον του Ο.Ε.Υ του Δήμου Χανίων.δ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Φραγγεδάκη Γεώργιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας.β. Την υπογραφή όλων των εγγράφων καιπλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.γ. Την αναπλήρωση της Αντιδημάρχου κας. Περράκη Βαρβάρας όσο αφορά στην αρμοδιότητα έκδοσης αδειών γάμου και τέλεσης πολιτικών γάμων Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αλεξανδράκη Νεκτάριο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:α. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες: 1. Ακρωτηρίου 2. Ελευθερίου Βενιζέλου 3. Θερίσου, 4. Κεραμιών, 5. Ν. Κυδωνίας, 6. Σούδας και 7. Χανίων και ειδικότερα:-Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές.-Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.-Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών έγγραφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.-Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.β. Την υπογραφή όλων των εγγράφων και πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.γβ. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)δγ. Την εκπροσώπηση του Δήμου Χανίων στη σχολική εφορία του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου-Λυκείου Κρήτης. εδ. Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίωνεστ. Την Προεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσηςστ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.Μεταβιβάζουμε στην Αντιδήμαρχο και Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Περράκη Βαρβάρα, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Γραφείου Πολιτισμού και Μουσικής Παιδείας-Φιλαρμονικής, του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Γραφείου Διά Βίου Μάθησης του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και των λειτουργιών του Γραφείου Παιδείας και Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών πλην της παραγράφου [12] εδάφιο (α) του άρθρου 16…. του ΟΕΥ.ήτοι του Γραφείου Παιδείας και Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών.γ. Του Τμήματος Βιβλιοθηκών της ανωτέρω Διεύθυνσης. δ. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. γε. Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου κ.Πουλιδάκη Γεωργίου όσο αφορά στην αρμοδιότητα έκδοσης αδειών γάμου και τέλεσης πολιτικών γάμων δ. Του Τμήματος Βιβλιοθηκών της ανωτέρω Διεύθυνσης. εστ. Την Αντιπροεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Χανίωνστζ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων καιπλην των οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στα πλαίσια των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων. ζ. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πουλιδάκη Γεώργιο, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, εξαιρουμένων των θεμάτων προσωπικού. γ. Την έκδοση αδειών γάμου και την τέλεση πολιτικών γάμων.δ. Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών καθώς και των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας. ε. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην των οικονομικών και συμβάσεων που εκδίδονται στα πλαίσια των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαράκης Ιωάννης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες:α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.β. Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χανίων.βγ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων καιπλην των οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες απαραίτητων διοικητικών και συμβολαιογραφικών εγγράφων που σχετίζονται με προσκυρούμενα και ρυμοτομούμενα τμήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.γ. Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χανίων.Μεταβιβάζουμε στην Αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αλιφιεράκη Ελευθερία, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες:α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας.β. Το συντονισμό και παρακολούθηση όλων των δράσεων εθελοντισμού που υλοποιεί ο Δήμος Χανίων και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.βγ. Την εκπροσώπηση του Δήμου στο Δ.Σ. του Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ».δγ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων καιπλην των οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στα πλαίσια των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.εδ. Την έκδοση και υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που θα προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα από αναμόρφωσή του και έχουν διατεθεί-ψηφιστεί με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Όσον αφορά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον Αντιδήμαρχο κ. Βλαχάκη Μιχαήλ.11. ΟιΟι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται για το διάστημα μέχρι και τη λήξη της περιόδου θητείας της δημοτικής αρχής, ήτοι έως 31/08/2019. κατά την οποία είχαν οριστεί οι παραιτηθέντες αντιδήμαρχοι, ήτοι έως 28/02/2017 . Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
11. 12. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται η υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων εννοείται κατά κανόνα, κάθε έγγραφο που αφορά σε θέματα αποφασιστικής αρμοδιότητας ή σε θέματα που ανάγονται στη Διοίκηση και Οικονομική διαχείριση, εισηγητικά προς συλλογικά όργανα του Δήμου ή απευθύνεται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια, Υπουργεία κ.λ.π.) το οποίο δεν έχει αυστηρά υπηρεσιακό χαρακτήρα.
12. 13. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου Χανίων κ. Αναστασίου Βάμβουκα, αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Αλεξανδράκης Βλαχάκης Μιχαήλ και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Πουλιδάκη Γεώργιο.Μαράκη Ιωάννη.
13. 14. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την επομένη της έκδοσης της.πό την ημέρα δημοσίευσης της στο τοπικό ημερήσιο τύπο σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.
14. 15. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων και να δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα..

Open post

15,8 εκ. ευρώ για την επέκταση του Βενιζελείου Νοσοκομείου

15,8 εκ. ευρώ για την επέκταση του Βενιζελείου Νοσοκομείου

Το έργο επέκτασης του Βενιζελείου Νοσοκομείου με προϋπολογισμό 15,8 εκ. ευρώ, μετά από μεγάλη ταλαιπωρία και καθυστερήσεις, ξεκινά μέσα στον Μάρτιο και θα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και στην εξυπηρέτηση των πολιτών του νησιού μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Αυτό, τόνισε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, υπογράφοντας σήμερα στην Περιφέρεια τη σύμβαση ανάθεσης του έργου «κατασκευή νέων πτερύγων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο – Πανάνειο» – 3ο υποέργο «ανέγερση νέων πτερύγων». Στη σημαντικότητα του έργου αναφέρθηκαν και οι εκπρόσωποι της Υγείας που ήταν παρόντες στην Περιφέρεια, στην υπογραφή της σύμβασης από τον Περιφερειάρχη και τον εκπρόσωπο της εργολήπτριας εταιρείας «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ», Μηχανολόγο Παναγιώτη Μαλαμίτση. Ειδικότερα, στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν: Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης, η Υποδιοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης Ελένη Γιακουμάκη, η Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής Κρήτης Μαρία Κασσωτάκη, ο Διοικητής των Νοσοκομείων ΠΑΓΝΗ – Βενιζελείου Γιάννης Τασσόπουλος, ο Υποδιοικητής του Βενιζελείου Νοσοκομείου Γεώργιος Μοσκοβάκης, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ηρακλείου Μανόλης Φακουκάκης, η Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Χρυσούλα Πουλινάκη, καθώς και τεχνικά στελέχη της εργολήπτριας εταιρείας.

Το έργο, που θα ξεκινήσει εντός του Μαρτίου, αφορά στην κατασκευή προσθήκης τριώροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο «Βενιζέλειο –Πανάνειο» Νοσοκομείο, το οποίο θα περιλαμβάνει διάφορα λειτουργικά τμήματα που συμπληρώνουν την κτιριακή υποδομή του ιδρύματος, ώστε να καλύψει τις σημερινές απαιτήσεις εξυπηρέτησης της Υγειονομικής του Περιφέρειας. Το κτίριο αυτό θα είναι συνδεδεμένο και θα λειτουργεί σε συνεργασία και συμπληρωματικά με το υφιστάμενο Νοσοκομείο σε όλα τα επίπεδα.

«Μετά από μεγάλη ταλαιπωρία το έργο επέκτασης του Βενιζέλειου προχωρεί. Ένα έργο προϋπολογισμού 15,8 εκατομμυρίων, που θα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και θα βοηθήσει όλους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Αμέσως μετά θα προχωρήσουμε και για τον εξοπλισμό για να μπορεί να είναι πανέτοιμο και να δοθεί στην κοινωνία της Κρήτης», δήλωσε ο Περιφερειάρχης, ανακοινώνοντας πως «είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσει το έργο μέσα στο Μάρτιο».
Αναφερόμενος στο ιστορικό ωρίμανσης του έργου ο κ. Αρναουτάκης επεσήμανε πως «δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ξεκίνησε η μελέτη από το υπουργείο υγείας το 2012. Είχε δημοπρατηθεί από εθνικούς πόρους, είχε ενταχθεί η μελέτη στο περιφερειακό μας πρόγραμμα και αμέσως μετά προχωρήσαμε στη δημοπράτηση του έργου. Όχι όμως ως ενιαίο έργο. Αυτό αποδείχθηκε πάρα πολύ σωστό. Παρά τις αντίθετες προτάσεις που υπήρχαν, εμείς πάντα σε συνεργασία με τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, επιλέξαμε αυτό τον τρόπο και στο τέλος βγαίνουμε δικαιωμένοι, όπως αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά. Διότι προχωρήσαμε ξεχωριστά την κατεδάφιση, ξεχωριστά τις εκσκαφές, την αρχαιολογική υπηρεσία και ξεχωριστά το κτίριο. Αν δεν το κάναμε έτσι, σήμερα δεν θα συζητούσαμε για υπογραφή σύμβασης αλλά ότι δεν θα υλοποιηθεί ποτέ το έργο».
Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε «όλες τις προηγούμενες διοικήσεις και όλους τους ανθρώπους και υπουργούς που ξεκίνησαν και ενέταξαν το έργο στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου που ήταν υπουργός τότε και συνεργαστήκαμε, όπως και οι επόμενοι υπουργοί» και εξέφρασε την πεποίθηση πως οι τεχνικές Υπηρεσίες που έχουν την επίβλεψη έχουν την εμπειρία και τη γνώση για να προχωρήσει το έργο.

Τεχνικά στοιχεία

Η συνολική δυναμικότητα των νέων πτερύγων σε κλίνες ανέρχεται σε 80 κλίνες Παθολογικής Νοσηλευτικής Μονάδας, 3 κλίνες σε Εφημερία και 3 κλίνες σε Μονάδα ειδικών λοιμώξεων.
Παράλληλα διαμορφώνεται ο περιβάλλων χώρος (έκτασης άνω των 3.000 τμ) με τη δημιουργία χώρων πρασίνου, προσπελάσεων, δικτύων κ.λπ.
Σημειώνεται πως στα πλαίσια των προπαρασκευαστικών εργασιών κι επειδή το έργο βρίσκεται στην περιοχή της Κνωσού πραγματοποιήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες. Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα – όπως τμήμα ρωμαϊκής οδού και ένα ταφικό μνημείο μεγάλων διαστάσεων – μεταφέρονται εκτός του περιγράμματος των νέων πτερύγων και αναδεικνύονται στον περιβάλλοντα χώρο τους.

Δηλώσεις

Για την σημασία του έργου και την υπογραφή της σύμβασης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης δήλωσε πως είναι «μία πολύ σημαντική μέρα για το Ηράκλειο και την Κρήτη γιατί το Βενιζέλειο δεν είναι μόνο νοσοκομείο του Ηρακλείου», σημειώνοντας πως μπορεί να προχωρήσει με μεγάλη ταχύτητα αν υπάρξει συνεργασία όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων, ευχαριστώντας παράλληλα για την καλή συνεργασία.

Η Υποδιοικήτρια της 7η ΥΠΕ Κρήτης Ελένη Γιακουμάκη μίλησε για «μία ιστορική ημέρα για τα δεδομένα της υγείας στην Κρήτη καθώς η επέκταση του Βενιζελείου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα αφού είναι συνδεδεμένο συναισθηματικά, ιστορικά, αλλά πρωτίστως θεραπευτικά, τόσο με το Ηράκλειο όσο και με ολόκληρη την Κρήτη, καθώς μαζί με το Πανεπιστημιακό δέχονται ένα μεγάλο, ένα τεράστιο όγκο ληπτών υπηρεσιών υγείας».
Η ίδια ευχαρίστησε όλους όσους συνέδραμαν, σημειώνοντας πως «όλα γίνονται και τα κάνουν άνθρωποι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν το κομμάτι και της αναγνώρισης και της δικής μας εκτίμησης και ευγνωμοσύνης καθώς η υλοποίηση του έργου, είναι καθοριστικής σημασίας».

Τέλος, ο Διοικητής των Νοσοκομείων ΠΑΓΝΗ – Βενιζελείου Γιάννης Τασσόπουλος, εξέφρασε την χαρά του για την εξέλιξη και τόνισε πως το έργο «θα συμβάλει πάρα πολύ στην αποσυμφόρηση των Υπηρεσιών, ήταν μια από τις βασικές προτεραιότητες και από την περιφέρεια και από την υγειονομική περιφέρεια και από την διοίκηση γιατί αυτό θα μας διευκολύνει να αναπτύξουμε νέα τμήματα και υπηρεσίες».

Open post

Χανιά: Μειωμένο τιμολόγιο από τη ΔΕΥΑΧ για τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ

Χανιά: Μειωμένο τιμολόγιο από τη ΔΕΥΑΧ για τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ

Ειδικό μειωμένο τιμολόγιο από τη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων θα έχουν οι δικαιούχοι του Τ.Ε.Β.Α. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων σε λογαριασμούς δικτύου ύδρευσης που θα εκδοθούν και θα αφορούν καταναλώσεις για το διάστημα 1/1/ έως 31/12/2018.

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου θα ελέγχονται ως προς την τήρηση των κριτηρίων υπαγωγής από την κοινωνική υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται καθημερινά από τις 9:00 – 17:00 στο Κέντρο Κοινότητας Χανίων Παράρτημα Σούδα και από τις 9:00 – 11:00 στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Χανίων στο ισόγειο του Δημαρχείου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Αίτηση (παρέχετε από την υπηρεσία)
• Ε1, Εκκαθαριστικό
• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Λογαριασμός ΔΕΥΑΧ
• Μισθωτήριο Συμβόλαιο σε περίπτωση ενοικίασης.

Open post

Στ. Αρναουτάκης: «Χάρτης Αθλητισμού» στην Κρήτη

Στ. Αρναουτάκης: «Χάρτης Αθλητισμού» στην Κρήτη

Τη δημιουργία ενός «χάρτη» αθλητισμού της Κρήτης που θα περιλαμβάνει τις αθλητικές εγκαταστάσεις και το πρόγραμμα των διοργανώσεων και θα δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεργαστούν και να προγραμματίζουν στοχευμένες δράσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, αποτελεί κυρίαρχο στόχο της Περιφέρειας Κρήτης για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητισμού στο νησί που στηρίζει σημαντικά το τουριστικό προϊόν της Κρήτης.

Αυτό ανέφερε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης μιλώντας στην ημερίδα που οργάνωσε στο Ηράκλειο (Κλειστό Δύο Αοράκια) ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) με θέμα «Κρήτη-τόπος διεξαγωγής μεγάλων αθλητικών γεγονότων» με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και την στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.

Ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης καλωσορίζοντας στην ημερίδα τον Ομοσπονδιακό Προπονητή Μπάσκετ Θανάση Σκουρτόπουλο, αλλά και τον Πρόεδρο του ΠΣΑΤ Σωτήρη Τριανταφύλλου, αφού ευχήθηκε καλή επιτυχία στα παιχνίδια της εθνικής μας με την Εσθονία και την Μ. Βρετανία αύριο Παρασκευή 22 και την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο, επεσήμανε, ότι, η ημερίδα προστίθεται θετικά στην προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια στην Περιφέρεια Κρήτης, για την ανάδειξη του νησιού, ως τόπου διεξαγωγής μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων με την παράλληλη ενίσχυση και του αθλητικού τουρισμού.

«Να δουλέψουμε μέσα από συντονισμό των δράσεων, με τη συνένωση των δυνάμεων, τη συνεργασία με όλους τους φορείς του αθλητισμού, με τους Δήμους της Κρήτης, προκειμένου να συνεχίσουμε την υλοποίηση μιας πρωτοποριακής και αποτελεσματικής στρατηγικής για τη προβολή της Κρήτης στον κόσμο του αθλητισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού, τους Δήμους, τα αθλητικά σωματεία θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέους πετυχημένους αθλητικούς θεσμούς και αθλητικές διοργανώσεις, ώστε να εμπλουτίσουμε το καλεντάρι των δράσεων μας, αλλά και να δημιουργήσουμε σταθερές σχέσεις συνέργειας με συγκεκριμένες αθλητικές ομοσπονδίες στην Ευρώπη και τον κόσμο» ανέφερε ο Περιφερειάρχης και πρόσθεσε: «Θα εντείνουμε την προσπάθεια προκειμένου οι αθλητικές δράσεις να συνδεθούν αποτελεσματικότερα με τον τουρισμό, τις δράσεις πολιτισμού και την τοπική οικονομία της κάθε περιοχής, ενισχύοντας παράλληλα την εξωστρέφεια της Κρήτης. Με την ευκαιρία της σημερινής ημερίδας η Περιφέρεια Κρήτης απευθύνει πρόσκληση συνεργασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Να δουλέψουμε συλλογικά, να αξιοποιήσουμε τη μέχρι σήμερα εμπειρία, καθώς διαθέτουμε και την τεχνογνωσία, και το ανθρώπινο δυναμικό και τις εγκαταστάσεις για να φιλοξενηθούν διοργανώσεις διεθνούς ακτινοβολίας, να αξιοποιήσουμε τη θάλασσα, καθώς τα θαλάσσια αθλήματα έχουν τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης και δυναμική προσέκλυσης τουριστών πολύ υψηλού επιπέδου, να αναδείξουμε τις προοπτικές για τον ορεινό αθλητισμό».

Ο Περιφερειάρχης ανέφερε παράλληλα ότι, «είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν αυτές οι υποδομές και δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός πότε έχουν φτιαχτεί αυτές οι αθλητικές υποδομές. Η Κρήτη είναι τυχερή που έχει αυτές τις υποδομές. Έχει πάνω από όλα όμως το ανθρώπινο δυναμικό που μπορούμε και συνεργαζόμαστε και θεωρώ ότι όλα αυτά τα κορυφαία γεγονότα που έχουν γίνει και μικρά και μεγάλα αναπτύσσουν τον αθλητισμό δίνουν μία μεγάλη ανάπτυξη, κίνητρα στα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, γιατί αυτός είναι ο στόχος όπως επίσης οι επιτυχημένες αθλητικές διοργανώσεις στο νησί συμβάλλουν στην επέκταση της τουριστικής περιόδου».

Στην ημερίδα παράλληλα με τον Περιφερειάρχη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης, ο εντεταλμένος για θέματα αθλητισμού Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Συριγωνάκης ο οποίος παρουσίασε την στρατηγική πολιτική που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης για την ανάπτυξη του αθλητισμού στο νησί και την συμπόρευση του με τον τουρισμό. Εκπρόσωπος του Δημάρχου Βασίλη Λαμπρινού στην ημερίδα ήταν ο Αντιδήμαρχος αθλητισμού Κώστας Βαρδαβάς, δημοσιογράφοι-αθλητικοί συντάκτες, εκπρόσωποι αθλητικών, τουριστικών φορέων, υπηρεσιών, όπως επίσης: Αντώνης Παπουτσάκης, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΣΑΤ Όλγα Σουτζή Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής ΠΣΑΤ Κρήτης-Αιγαίου, Μιχάλης Βλατάκης Πρόεδρος Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Α αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού, Στέλιος Σβολιαντόπουλος, Μέλος Περιφερειακής Επιτροπής ΠΣΑΤ Κρήτης, Μάνος Σουργιάς Μέλος Περιφερειακής Επιτροπής ΠΣΑΤ Κρήτης-Αιγαίου, Μαρία Πετρούτσου Μέλος Περιφερειακής Επιτροπής ΠΣΑΤ Κρήτης-Αιγαίου, Νίκος Σωτηρόπουλος Διευθυντής των Κρητικών Γκολφ, Κυριάκος Καραγιώργης Εκπρόσωπος Οργανωτικής Επιτροπής Ημιμαραθώνιου Κρήτης, ΑΘΛΗ.Σ.Υ. Αρκαλοχωρίου, Ηρακλής Μανακουράκης Πρόεδρος ΚΑΕ Ρέθυμνο Cretan Kings, Κώστας Κλώκας Τεχνικός Διευθυντής Ηράκλειο ΟΑΑ – Τμήμα Σκάκι, International Chess Organizer).

Open post

Στις 27 Φεβρουαρίου θα πληρωθούν οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Στις 27 Φεβρουαρίου θα πληρωθούν οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Στις 27 Φεβρουαρίου, θα πιστωθούν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) για τον Φεβρουάριο, ενώ την επομένη, 28 Φεβρουαρίου, θα είναι διαθέσιμα σε αυτούς.

Αυτό ορίζει απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Υπενθυμίζεται ότι εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, ύψους 64.256.843,74 ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει η καταβολή της πληρωμής μηνός Φεβρουαρίου 2018 του ΚΕΑ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 294.685.

Open post

Χανιά: Παρά τις μειωμένες βροχοπτώσεις δεν αναμένονται προβλήματα λειψυδρίας το καλοκαίρι

Χανιά: Παρά τις μειωμένες βροχοπτώσεις δεν αναμένονται προβλήματα λειψυδρίας το καλοκαίρι

Την εκτίμηση ότι η περιοχή του κάμπου των Χανίων δεν θα αντιμετωπίσει, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, πρόβλημα λειψυδρίας παρά τις μειωμένες βροχοπτώσεις που παρουσιάζονται τη χειμερινή περίοδο, εξέφρασε σήμερα ο διευθυντής Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρίνος Κριτσωτάκης.

Στο περιθώριο συνάντησης για την παρουσίαση μελέτης που εκπόνησε το Πολυτεχνείο Κρήτης σχετικά με την αναρίθμηση των πηγών της λίμνης Αγιάς, ο κ. Κριτσωτάκης τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι οι βροχοπτώσεις ήταν μειωμένες, τα αποθέματα νερού της λίμνης Αγιάς είναι αρκετά ώστε να μην παρουσιαστούν προβλήματα στην ύδρευση και την άρδευση των περιοχών που καλύπτει η λίμνη. «Έχουν γίνει τα κατάλληλα έργα και γεωτρήσεις που μας δίνουν ένα πολύ υψηλό δυναμικό, που σε ετήσια βάση φθάνει τα 7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ανά γεώτρηση» σημείωσε.

Αναφερόμενος στο πρόβλημα ανομβρίας που αντιμετωπίζει όλο το νησί, ο κ. Κριτσωτάκης επισήμανε ότι κάθε φορέας που διαχειρίζεται νερό θα πρέπει να καλύψει τις ανάγκες του. Ήδη, η Διεύθυνση Υδάτων έχει αποστείλει προς όλους τους φορείς διαχείρισης έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται όλα τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα, κυρίως στις καλλιέργειες που απορροφούν το 85% του υδάτινου δυναμικού.

Τη μελέτη για την αναρίθμηση των πηγών της λίμνης Αγιάς παρουσίασε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Νίκος Νικολαϊδης. Όπως υπογράμμισε, μέσα από τη μελέτη καταγράφεται όλο το υδατικό δυναμικό της λεκάνης απορροής του ποταμού Κερίτη, ώστε να υπολογιστούν οι ποσότητες νερού που μπορούν να αντληθούν το καλοκαίρι από τις πηγές της λίμνης Αγιάς.

«Σε γενικές γραμμές, οι πηγές της Αγιάς, κατά μέσο όρο, μας δίνουν 66 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό τον χρόνο» υποστήριξε ο κ. Νικολαϊδης και παρατήρησε ότι με το υπάρχον σύστημα κάθε χρόνο λαμβάνονται, κατά μέσο όρο, 26 έως 28 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.

Στόχος της μελέτης που εκπονεί το Πολυτεχνείο είναι να δημιουργηθεί ένα μοντέλο διαχείρισης του νερού, να μετρηθεί το ποσοστό του νερού που πηγαίνει προς τη θάλασσα και τα ποτάμια και να υπολογισθεί με ακρίβεια η ποσότητα που απαιτείται ώστε, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, να μην υπάρχουν προβλήματα.

«Η Αγιά είναι ένας φυσικός ταμιευτήρας, που έχει πάρα πολύ νερό. Αν δεν είχαμε τις γεωτρήσεις και σταματούσε να βρέχει για 20 χρόνια, η πηγή θα συνέχιζε να τρέχει» τόνισε ο κ. Νικολαϊδης.

Ως σημαντικό εργαλείο για τη σωστή διαχείριση των πηγών της λίμνης Αγιάς χαρακτήρισε τη μελέτη ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Απόστολος Βουλγαράκης. – ΑΠΕ

Open post

Διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής στο Ναύπλιο

Διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής στο Ναύπλιο

Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, έθεσε τον Μαθητικό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Πελοποννήσου 2018, ο περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Παναγιώτης Πετρόπουλος.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Ναύπλιο, το Σάββατο που μας έρχεται και ώρα 9:30 το πρωί, στο χώρο ζωής και τέχνης, «Φουγάρο» (Λεωφ. Ασκληπιού 98).

Το διαγωνισμό, συνδιοργανώνουν, ο σχολικός σύμβουλος Πληροφορικής κ. Σταύρος Κωτσάκης, ως υπεύθυνος της WRO Hellas στην Πελοπόννησο και ο Δήμος Ναυπλίου, με την υποστήριξη των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας και σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστήμης W.R.O™ Hellas.

Ο διαγωνισμός, υλοποιείται στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού, για μαθητές/μαθήτριες Δημοτικού, με θέμα «Εποικισμός του Άρη», για μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου, με θέμα «Βυζαντινή Αυτοκρατορία και Επικοινωνίες» και για μαθητές/μαθήτριες Λυκείου, με θέμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Eπιχειρηματικότητα».

Κείμενο- φωτό: Γιάννης Γαλανόπουλος

Open post

Χανιά: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας μελών φιλοζωικών οργανώσεων έξω από το αστυνομικό μέγαρο

Χανιά: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας μελών φιλοζωικών οργανώσεων έξω από το αστυνομικό μέγαρο

Συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στην είσοδο του αστυνομικού μεγάρου Χανίων πραγματοποίησαν το μεσημέρι μέλη φιλοζωικών συλλόγων της περιοχής.

Η παράσταση διαμαρτυρίας έγινε με αφορμή τα πολλά κρούσματα θανάτου οικόσιτων ζώων από φόλες αλλά και από άλλες αιτίες, με τους εκπροσώπους των φιλοζωικών οργανώσεων να ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων από την Ελληνική Αστυνομία ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο.

Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν φωτογραφίες με ζώα που θανατώθηκαν και αυτοσχέδια πλακάτ με το μήνυμα «ΣΤΟΠ στις φόλες». Αντιπροσωπεία τους επέδωσε ψήφισμα στις αστυνομικές Αρχές, ενώ η πρόεδρος της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας, Αναστασία Μπομπολάκη, σε δηλώσεις της, κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλλουν τέτοιου είδους περιστατικά αναφέροντας πως «η σιωπή σε τέτοιες πράξεις αποτελεί συνενοχή». – ΑΠΕ

Open post

Παλαίμαχοι Πανσερραϊκού: «Στηρίξτε την ομάδα»

Παλαίμαχοι Πανσερραϊκού: «Στηρίξτε την ομάδα»

Τη στήριξη τους στην ομάδα και ιδιαίτερα στους παίκτες εξέφρασαν με ανακοίνωση τους οι παλαίμαχοι του Πανσερραϊκού.

Σε μια κρίσιμη στιγμή για το σύλλογο, με την ομάδα να βρίσκεται σε δύσκολη βαθμολογική θέση οι παλαίμαχοι του Πανσερραϊκού έκαναν με ανακοίνωση του παρέμβαση θέλοντας να τονώσουν το ηθικό των παικτών και να ζητήσουν τη στήριξη του κόσμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των παλαιμάχων του Πανσερραϊκού:

«Οι παλαίμαχοι, ως κομμάτι της ιστορίας της ομάδας, έχουμε την υποχρέωση να την προστατεύουμε. Σε αυτή την δύσκολη στιγμή για την ομάδα θα είμαστε δίπλα της και ειδικά στους παίχτες στην προσπάθεια τους να σωθεί η ομάδα ΜΑΣ. Παροτρύνουμε το ίδιο να πράξει και ο ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ κόσμος.

Το Δ.Σ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ»

 

Open post

Παρελθόν και ο Αποστολόπουλος

Παρελθόν και ο Αποστολόπουλος

Οι αποχωρήσεις συνεχίζονται στον Πανσερραϊκό και μετά τη χθεσινή παραίτηση του Θωμά Κυπαρίσση, η Σερραϊκή ΠΑΕ ανακοίνωσε σήμερα το λύση της συνεργασίας με τον προπονητή τερματοφυλάκων Τάσο Αποστολόπουλο.

Ο πρώην πλέον προπονητής τερματοφυλάκων είναι το τέταρτο στέλεχος της ομάδας που αποχωρεί από το σύλλογο τη φετινή περίοδο μετά τον Δημήτρη Αϊβαζίδη (αποχώρησε αθόρυβα χωρίς επίσημη ανακοίνωση και τον διαδέχθηκε στη θέση του γενικού αρχηγού ο Νίκος Αβραμάκης), τον Περικλή Αμανατίδη (παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή στις 31 Ιανουαρίου και τον διαδέχθηκε ο Απόστολος Χαραλαμπίδης) και τον Θωμά Κυπαρίσση (που παραιτήθηκε χθες).Ο Τάσος Αποστολόπουλος που ήταν στην ομάδα τα τελευταία χρόνια μάλλον «πλήρωσε το μάρμαρο» των λαθών που έχουν υποπέσει οι δύο τερματοφύλακες, Ρίστιτς και Πολίτης που δέχθηκαν με τον ίδιο τρόπο γκολ στα παιχνίδια που αγωνίστηκαν. Πλέον, η ΠΑΕ Πανσερραϊκός είναι σε αναζήτηση τεχνικού διευθυντή και προπονητή τερματοφυλάκων. Για την θέση του τεχνικού διευθυντή υποψήφιος είναι ο Ηλίας Σαββίδης που είναι μέλος της ομάδας, όποτε κλήθηκε φέτος να βοηθήσει την ομάδα το έκανε και βέβαια έχει ένα «βαρύ» βιογραφικό ως παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής του Πανσερραϊκού και του Ολυμπιακού.

Από την πρώτη συγκέντρωση του Πανσερραϊκού τη φετινή χρονιά. Τελικά έμεινε μόνο ο γυμναστής Γιάννης Κόκκινος. Αποχώρησαν Αναστασιάδης, Κατσαβάκης και τώρα ο Αποστολόπουλος

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού για τη λύση της συνεργασίας με τον Τάσο Αποστολόπουλο:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός προχώρησε σήμερα στην λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή τερματοφυλάκων κ. Τάσο Αποστολόπουλο. Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του και του ευχόμαστε τα καλύτερα σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο».

 

Posts navigation

1 2 3 4 5 2.013 2.014 2.015
Scroll to top